कोरोनासुर


प्रज्वल शाक्य :

थौंकन्हे द्यःत दक्व गुप्तबास च्वनाच्वन । द्यः ग्याना सुलेवं पृथ्वीलोकय् राज यायेत सुनां पने मफु कोरोनासुरयात । द्यः स्वयाँ बल्लाम्ह कोरोनासुर खना मनु मग्याइगु ला चान्स हे मदु । छेँ छेँ सुलाच्वनेत बाध्य । सुलाच्वंसां छु याय् छन्हु न छन्हु कोरोनासुरं ज्वं हे ज्वनीगु । कोरोनासुरया त्रास देसं विदेश जुजुं हलिं हे आक्रान्त ।

न्हापा थज्यागु यक्व त्रास वःगु खः । पृथ्वी लोकय् असुरतय् तच्वकं मिखा वं । त्रिलोक विजय यायेफुपिं असुरत यक्व हे दु । कोरोनासुरं स्वर्गलोक व पाताललोक त्याकल मत्याकल धका अन मवंकं सिकेमफुगुलिं मनुष्य जिं थुलि जक धायेफु, थुकिं पृथ्वीलोक त्याके धुंकल । थ्व खँ नं छन्हु कोरोना पुराणय् वैतिनि जुइ ।

न्हापा थथे हे फुक्क द्यः बिस्यू वनेमायेक असुर वःगु खः । भष्मासुर । थुम्ह भष्मासुरं सुयात थिल व भष्म जुइगु । व वरदान ब्यूम्ह महाद्यः । वरदान बिया थः हे बिस्यूवनेमाःगु इलय् लुकुमाःद्यः धका झी पुज्यानाच्वनेमाःगु । थुकथं भगौडा द्यःत पुज्यायेगु चलन वःगु खः । उगु इलय् छम्ह भष्मासुर खना त्रिलोक हे सुलेमाल । न्ह्यःने सु वल वैत वं थिलकि भष्म जुइगु । भष्मासुरयात सुनां थिलकि भष्म जुइ मखु तर भष्मासुरं थिल कि भष्म जुइ । थ्व हे बरदान दूगुलिं विष्णुं छल याना भष्मासुरयात थम्हं थःयात थिका अन्त्य याःगु खः ।

उकथं हानं मेम्ह असुर वल, रक्तबिज । थुम्ह रक्तबिज गुबलें नास मजुइगु । हिया कण दतले हानं पुनर्जिवित जुइगु । छम्हं मेम्ह जुजुं ग्वा ग्वा जुइगु । थ्व वरदान दुम्ह रक्तबिजयात कालीं स्यात । रक्तबिजया छप्ति हि दतले त्वना कालीं संहार याःगु खः ।

आः थ्व कोरोनासुरया खँ ल्हाय् । थ्व कोरोनासुर भष्मासुर व रक्तबिजया नं बाज्या जुयाच्वन । थ्वं सुयात थिल वयात जक भष्म याइगु मखु सुनां थुयात थिल वैत तकं भष्म याइगु जुयाच्वन । व हिसाबं भष्मासुर स्वयाँ तसकं ग्यानापुम्ह । उलि जक मखु थ्व रक्तबिज थें हिया कणं बुयावै जक मखु उगु हिं हे सरेजुइम्ह लानाच्वन । थ्व हे जुया थ्व कोरोनासुरया न्ह्यःने जक वने वं जि हे धाइपिं नं सी हे धाइगु जुयाच्वन । न विष्णु हे प्याखँ ल्हुया कोरोनासुरयात छल याय् फु । नं कालीं थ्वया हि त्वना परास्त यायेफु । माःद्यः नापं विष्णु व काली नं गुप्तबास च्वने माल । अझ ला द्यः त थवं थवय् ग्याना याक याक सुलाच्वन । छुं नं द्यः दुने दुबिया थ्व कोरोनासुर काल जुया वय् फूगु शक्ति दयाच्वन ।

नेवाःतय् छगु अजु चायापुगु चलन दु । तापाम्ह द्यः स्वयाँ सतीम्ह भुत ज्यू धैगु धापु झीथाय् लागु जू । सुनां दुख बी वैत पुज्यायेगु चलन दु झीथाय् । उबलय् लाखे नं दुख बिल, लाखे पुज्यात, लाखे शान्त जुल । भुतं दुख बिल, भुतयात बौ बिल, भुत शान्त जुल । छन्हु कोरोनासुरयात खुसि यायेगु जुक्ति नं लिकाइतिनि जुइ ।

थ्व कोरोनासुरया तान्डव जुयाच्वंगु इलय्, द्यः त गुप्तवास कयाच्वंगु इलय्, थज्याम्ह असुरयात थज्यागु वरदान ब्यूम्ह सु खः धैगु मालेज्या धाःसा सुनां याय् मफु । प्रकृतिया सन्तान थुम्ह असुर वयेवं छता खँ धाःसा प्रमाणित जूगु दु । प्रकृति बाँलाना वंगु दु । खने मदुपिं जन्तु खने दयावःगु दु । लकस भिनावंगु दु । सर्ग चालावंगु दु । खुसि यचुयावंगु दु । पशुपक्षि चँचँ धाःगु दु । गनं मनु व द्यःया सन्त्रासं प्रकृतियात जुयाच्वंगु हानिं यानां प्रकृतिं हे थःगु थाय् क्यनेत कोरोनासुर हःगु खःला । आखिर द्यः जुइमा मनु जुइमा प्रकृतिया हे सृष्टि खः । आः थन न्ह्यसः वयेफु द्यवं प्रकृति देकुगुला, प्रकृतिं द्यः देकुगुला । मनुनं द्यः देकुगुला, द्यवं मनु दयेकुगु । न्ह्यागु हे जुइमा, प्रकृति दया मनुया अस्तित्व दु । मनु दया द्यःया अस्तित्व दयाच्वन । मखुसा जीवजन्तुंला द्यःयात पत्या याइमखु ।

प्रकृति वैगु हरेक चीज अस्थिर खः । भगवान बुद्धया वचन कथं संसार अनित्य । कोरोनासुर नं अनित्य हे खः । थुकियात बुकेगु जुक्ति मनुतयेसं सीके धुंकल । कोरोनासुरया शक्ति दुने हे थुकिया दुर्वलता सुलाच्वंगु दु ।

कोरोनासुर घमण्डी असुर खः । दकलय् बल्लाम्ह जूगुलिं थ्वं शिकार मालाच्वने म्वाः । शिकार थ्वै थाय् हे वइ । थ्व हे थुकिया तःधंगु कमजोरी खः । कोरोनासुर पाखें तापाय्गु नितिं थ्व दुबीपिं पाखें तापायेमा । कोरोनासुर सुयाके दुबिनाच्वन सुनां सी मखु । व जुया आःयागु ई दक्वसिके तापायेगु खः ।

थः नं कोरोनासुरपाखें बचे जुइ मेपिंत नं बचेयाय् । कोरोनासुर अवश्य परास्त जुइ ।

Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता