मेगु दँया जूनतक गुगलया कर्मचारी छेँ च्वना ज्या याइगु


गुगलं थः कर्मचारी मेगु दँया जूनतक छेँ हे च्वना ज्या याइगु न्ह्यथंगु दु । थ्व न्ह्यः कम्पनीं थः कर्मचारी थूगु दँया अन्त्यतक ज्याकुथिइ लिहाँ मवइगु न्ह्यथंगु खः ।

तर आः कम्पनीया प्रमुख सुन्दर पिचाईं छगु इमेलय् अफिसय् वय् म्वाःपिं थः कर्मचारी मेगु दँ तक छेँ च्वना ज्या यायेफइगु न्ह्यथंगु दु ।

हलिंन्यंकं गुगलया २ द्व कर्मचारी दु । 

Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता