सकिमना पुन्ही: हलीमली ब्वेगु दिँसकिमना पुन्ही या दिँ छें छें सकी, हि, चाकुहि, व मेगु कन्दमुल नेगू प्रचलन दु। बहनी धासा हलीमली ब्वेगु दिँ कथं कायेगु या। थ्व हे दिँ नामसंगति पाठ यायेगु याई। असं व न्हू सतक या पिपल बोटया हलिमलि ब्वगु छुँ किपात थन न्ह्यब्वया।Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता

0 Comments:

Post a Comment