बसन्तपुर माद्य-पार्बती दबलिइ मंका इहि


बसन्तपुर स्थित माद्य-पार्बती दबलिइ माद्य-पार्बती देगया गर्जू पाखें मंका इहि ग्वसाग्वगु दु। थुगु इहि ७ दँ निसें राजस्वला मजुपिं मिसा मस्तेत याई। थुगु परम्पराय् मिसा मस्तेत सुबर्ण नारायणया प्रतिक बेल नापं कुश व हाम्व दान याना इहि न्यायेकीसा वहे सुबर्ण नारायण लीपा भात: जुइगु जनबिस्वास दु। इहि मयायेकं माँ-अबु मन्त धासा नर्क बास जुइगु नं जनबिस्वास दू। थुगु मंका
इहिई २२ म्ह मिसा मस्त ब्वति कागु ख:। थुगु ज्याझ्व: या प्रमुख ग्वसाखल धासा देगया गर्जू बसंत प्रसाद रिमाल राजोपाध्याय जुयादी। 
Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता

0 Comments:

Post a Comment