निक्व:गु नेवा: संकिपा नख:या क्वचायेका ज्याझ्व:निक्व:गु नेवा: संकिपा नख:या क्वचायेका ज्याझ्व: जुगु दु।
न्हि : ६ पुस २०७०
ज्याझ्व: जुइगु थाय् : छैमले ( दक्खिन कालि द्य:या थासं प्यंगू कि.मि. दक्खिनय्)
ज्याझ्व: न्ह्याइगु ई : सुथसिया ११:०० ता: इलय्
Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता

0 Comments:

Post a Comment